Välkommen in i Vetros värld...

Information

 

Teknisk Data

 
  separator  
 

Historik om glasblock

 

separator

 
 

FAQ

 

 

PDFSkriv utE-postadress

Teknisk Data Glasblock

teknisk data banner

Allmänt

En glasblocksvägg skall vara underhållsfri. Det förutsätter glasblock av kvalitet, och en perfekt montering. Dessutom krävs att anslutningen till annat byggnadsmaterial utförs på ett sådant sätt att glasblocksväggen inte blir utsatt för tryck från andra material i byggnaden. Röta eller mögel förekommer inte hos glasblocksväggar. Glasblock behöver sällan tvättas och i exempelvis industrilokaler kan tvättningen utföras genom spolning med kallt eller ljummet vatten eller göras med svabb.

Vetro´s glasblock är testat för att tåla thermochock, vilket innebär att ej spricker vid hastiga temperaturväxlingar. Vilket är nödvändigt för montering i bastu. Se separat monteringanv.

Ljusteknik

Glasblockets ljustransmission är 83-85% av det rakt infallande ljuset. Då glasblocket genom sin konstruktion har större relativ glasmassa än ett vanligt fönster, kan större ljusmängd inte fås genom en glasblocksvägg än genom ett konventionellt fönster av samma storlek men glasblocket ger ett för ögat bättre och mer lämpligt ljus.

Brandsäkerhet

Vilken motståndskraft glasblockskonstruktioner har vid brand har visats i praktiken såväl som vid prov hos Statens provningsanstalt. Vid upphettning enligt normalprovningskurvan behövdes en temperatur på ca 1.000 grader innan glaset hade avsmält så att elden efter drygt 1 timme kunde tränga igenom den provade konstruktionen. Dessförinnan höll sig temperaturen på luftsidan anmärkningsvärt låg tack vare glasblockets förmåga att motstå värmegenomgång. Samma erfarenhet har man fått vid eldsvådor.

Viktigt att poängtera är att det krävs speciella monterings föreskrifter vid brandmontering. Olika beroende på brandklass.

Någon som helst risk för sprängning av glasblocket, oavsett temperatur, finns inte. Glasblocket krackelerar vid höga temperaturer men förblir i övrigt intakt. Därvid utjämmnas tryckskillnaden mellan ytterluft och hålrum.

Tryckhållfasthet

Vetikal glasblocksvägg får aldrig bilda bärande byggnadselement. Block ska alltid sättas in med expansionsfog mot anslutande sidor och överstycke och får alltså inte ens fastputsas. En glasblocksvägg tål ett tryck på 28-42 kg/cm2.

Vertikala glasblocksväggar upp till 13 m motstår, rätt utförda, ett vindtryck av 100 kg/m2 med en säkerhetsfaktor av 2,7.

Värmeisolering

I luftkonditionerade byggnader spelar både strålning och ledning en stor roll. Värmetransmissionen är, beroende på glasblockets typ, endast 30-75% av den som gäller för konventionella fönster. Riktvärde för värmegenomgång (k-värdet) för konstruktioner med glasblock är omkring 2,4 W/m2 ºC.

Glasblocksväggar har en relativt sett stor glasmassa och en del av värmestrålningen absorberas i glasblocket och återstrålar diffust. Detta bidrar till att under vinterhalvåret ge lägre uppvärmningskostnader - samtidigt som glasblocksväggen under sommartid skyddar för alltför stark och koncentrerad instrålning.

Ljudisolering

Glasblock har god ljudisoleringsförmåga. Den kan vid vanliga ljudfrekvenser anges med en reduktionsfaktor av i medeltal 40 dB. Denna siffra innebär dubbelt bättre ljudisolering jämfört med vanligt fönsterglas. Vid högre ljudfrekvenser är glasblockets ljudisolerande egenskaper större: 43 dB vid 500 svängningar/sekund och 52 dB vid 2000 svängningar/sekund.

Vetro betyder glas...

 Låt ljuset  flöda i takt med din  fantasi.

GlasblockGlasräckenDuschar

Kontakta oss idag

Mendini Glasblock Rostfrit räcke Vetro Duschar Vetro celebrity news Group AB
Pegasus Glasblock Altanräcken Regazza Duschar Kvistvägen 2
Metallic Glasblock Trappräcken Glasblocks Dusch 433 48 Partille
Design Glasblock Balkongräcken Cannes Duschdörrar Tel. +46 31 46 18 00
Basic Glasblock Glasräcken med överliggare Milano Duschdörrar Fax +46 31 46 18 04
Glasbetong Glas staket Napoli Duschdörrar www.vetro.se
Waikiki Miljö

 


 Copyright © 2012 Vetro AB. 
Alla rättigheter reserverade.